อัตตราการตีบวก ของ
+4 = 100%
+10 = 50%
+5 = 90%
+11 = 45%
+6 = 85%
+12 = 40%
+7 = 80%
+13 = 35%
+8 = 70%
+14 = 30%
+9 = 60%
+15 = 20%